Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Site PTC legit 2015

Mình tổng hợp các site pay đều chơi được trên all1tool  và MC2
(PTC sites Legit running tool)

  1. clixblue                                                MC2
  2. useclix.com                                         MC2
  3. warofclicks                                          MC2
  4. trafficmonsoon.com                            MC2
  5. pvtraffic.com                                       MC2


site all1


Site:


Script

Bux Host
Bux Host
PTCEvo
PTCEvo
AUrora
PTCEvo
ShiftCode
AUrora
AUrora
PTCEvo
PTCEvo
PTCEvo
AUrora
AUrora
PTCEvo
Bux Host
AUrora
PTCEvo
AUrora
AUrora
AUrora
AUrora
PTCEvo
AUrora
AUrora
AUrora
PTCEvo
AUrora
Bux Host
AUrora
PTCEvo
AUrora
AUrora
AUrora
AUrora
AUrora
AUrora
Bux Host
AUrora
AUrora
AUrora
AUrora
Bux Host
AUrora
AUrora
AUrora
AUrora
PTCEvo
AUrora
AUrora
AUrora
AUrora
AUrora
PTCEvo
PTCEvo
Bux Host
PTCEvo
Bux Host
Bux Host
PTCEvo
AUrora
PTCEvo
Bux Host
PTCEvo
PTCEvo
PTCEvo
Min

0.01
2.47
0.10
2.00
0.50
2.00
1.00
1.00
0.05
2.00
1.00
4.00
0.50
10.0
0.10
1.00
0.10
2.00
0.10
0.50
0.50
2.00
0.25
2.00
2.00
0.03
0.75
0.50
0.02
0.99
5.00
0.50
0.10
0.10
1.00
0.10
0.10
0.07
0.50
0.01
2.00
0.50
0.01
0.10
1.00
1.00
1.00
5.00
10.0
0.10
2.00
2.00
1.00
3.00
3.00
4.00
2.00
1.00
0.10
1.00
0.50
0.00
0.10
1.10
2.00
2.00


Thank for watching!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét